Blog

Waarom lean systeem -en ontwerpdenken

Opkomst nieuwe technologie
Met Blockchain technologie wordt de backoffice van het internet vorm gegeven. Het huidige internet zou je kunnen zien als de frontoffice. Waar het internet het produceren en publiceren van informatie sterk heeft vereenvoudigd, wordt verwacht dat Blockchain een vergelijkbare impact gaat hebben op transacties van waarden. Het internet zou je kunnen vergelijken met een printer waarbij je tegen marginale kosten informatie kunt produceren en delen met anderen. Echter, op het moment dat je iets van waarde wilt uitwisselen, dan zul je gebruik moeten maken van een intermediair. Hier gaat Blockchain verandering
in brengen. Blockchain heeft namelijk het “double spending problem” opgelost.

Wat betekent dit?
Waar je op het internet een pakketje kunt volgen (track and trace) van A naar B krijg je met
Blockchain een verdiepingsslag op de inhoud van dat pakketje. Het pakketje krijgt een unieke identiteit en authenticiteit. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van allerlei crypto grafische functies. Deze nieuwe mogelijkheid om iets van waarde uit te wisselen, zonder tussenkomst van eenintermediair of platform, zal grote impact hebben op processen, verdienmodellen en aansporings- of beloningsmodellen.

Waarom is dit interessant voor de Lean consultant?
• Lean filosofie
• Lean theorie
• Strategisch advies
• Disintermediair
• Lean systeembenadering
• Lean tools
• Proces begeleiden, duurzame inzetbaarheid lean consultant

Lean filosofie
Lean gaat over het organiseren van waardestromen; tegen de hoogste kwaliteit, snelheid en tegen de laagste kosten. Met Blockchain technologie wordt het mogelijk om waarden uit te wisselen over het internet zonder tussenkomst van een intermediair. Daarmee worden niet alleen veel kosten bespaard, maar kunnen processen ook effectiever en efficiënter worden ingericht.

Lean theorie
Binnen de lean theorie is deze verandering beschreven, maar er is tot op heden geen innovatie geweest om deze verandering daadwerkelijk te realiseren. Binnen de lean theorie zijn er 3 verschillende methodieken om processen te verbeteren. Kaizen is de bekendste. Dit is een methodiek die mensen leert om verspillingen en onbalans te gaan zien en deze te elimineren. Het streven hierbij is om te komen tot een cultuur van continu verbeteren. De 2de methodiek is Kaikaku die ook wel breakthrough Kaizen wordt genoemd. Het brengt een revolutionaire verandering in de traditionele werkwijze. Denk hierbij aan een digitale transformatie zoals we gezien hebben met de komst van het internet en haar platform organisaties. Kakushin is de derde methodiek, die zich richt op innovatie, hervorming en vernieuwing. Waar Kaikaku zorgt voor een transformationele verandering van bestaande structuren en systemen, introduceert Kakushin volledig nieuwe structuren, systemen en verdien -en aansporingsmodellen.

Doordat Blockchain technologie nieuwe vormen van interactie op het internet mogelijk maakt en hiervoor een nieuwe infrastructuur biedt, spreken wij van Kakushin.

Strategisch advies
Met de opkomst van het internet hebben we kunnen leren dat het niet altijd een goed idee is om het bestaande proces te optimaliseren. Denk hierbij aan de procesinrichting en business modellen van Post nl, de Free recordshop of een schoenenzaak.
Een lean systeemdenker gaat daarom niet uit van afdelingen, functies, rollen of andere beperkingen. Het vertrekpunt is altijd de initiële behoefte van de klant. Vervolgens wordt van daaruit onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in die behoefte van de klant te voorzien. Daarbij kan een nieuwe innovatie tot nieuwe mogelijkheden leiden. Dit wil absoluut niet zeggen dat een nieuwe innovatie ook een goed idee is of gebruikt dient te worden. Maar vanuit een goed advies zou het wel volledig zijn om de klant erover te informeren.

Disintermediair
In ons dagelijks leven doen we heel veel transacties. In feite zou je elke interactie kunnen zien als een transactie. Echter, alleen waardevolle transacties leggen we vast. Transacties die waarden vertegenwoordigen worden sinds jaar en dag vastgelegd en bijgehouden in registers en beheerd door organisaties/instituties. Dankzij registers kan iemand zijn of haar eigendom aantonen en krijgt het waarde in sociale context. In de praktijk is het dus belangrijk dat iemand kan aantonen dat hij of zij ergens eigenaar van is. De aantallen zijn daarbij relevant (balansen), de registratie (verificatie) en toegang tot de data. Tot op heden organiseren intermediairs dit vertrouwen en hebben zij hier een spilfunctie in. En de klant betaal voor dit vertrouwen-organiseren. Een Blockchain kan registers digitaliseren en de functie van een intermediair (deels) overnemen. De Blockchain wordt dan ook wel een digitale intermediair genoemd. En ook niet tastbare zaken kunnen waardevol worden geacht. Denk aan avatars, digitale kunst, reputatie, aandacht, of toegang tot data.
Maar ook tastbare data als stemrecht, diploma’s, authenticiteit, herkomst, gewicht, locatiebepaling enzovoort. Data wordt daarom ook wel het nieuwe goud genoemd. Met de komst van de digitale intermediair zal een organisatie niet alleen moeten nadenken over hoe het dat wat ze nu doet nog beter en goedkoper kan doen. Het betekent ook dat er gekeken moet worden of het op een andere manier niet nog beter kan.

Lean systeembenadering
Momenteel worden veel beslissingen genomen door te denken in afdelingen, functies of bedrijf silo’s. Deze manier van organiseren, coördineren en besluitvorming kan ervoor zorgen dat organisaties of afdelingen denken dat ze volledig “lean” werken, maar dat het ketenproces in zijn geheel suboptimaal functioneert. Blockchain is een keten optimalisatie tool; een bouwsteen om effectiever en efficiënter te kunnen werken door nauwer samen te werken. Een Blockchain heeft tot doel om afspraken te maken over het gezamenlijke doel vertaald naar waarde toevoegende activiteiten en dit voor alle stakeholders aantrekkelijk te maken. Waar een lean consultant vooral oog heeft voor het “systeem” binnen een bedrijf, nodigt Blockchain technologie het bedrijf uit om na te denken over samenwerkingsvormen die eerder niet denkbaar waren. Hierbij moet gedacht worden aan samenwerkingsverbanden met de concurrenten of met toeleveranciers.

Lean tools
Een lean consultant heeft verschillende tools tot haar beschikking om processen te verbeteren. Veel van deze “lean tools” worden genoemd in het “lean huis”. Als we kijken naar het concept van een Blockchain, dan zijn er veel verschillende lean tools te herkennen in het concept:

 • de purpose staat centraal (voice of the customers)
 • het is een samenwerkings-of coöperatietool waarin het totale proces centraal staat
 • er wordt gewerkt vanuit een gedeelde werkelijkheid (visueel management/kanban)
 • synchroniseren van data over de hele keten (Just-in-time)
 • design thinking (poka yoke)
 • een feedbackloop of loyaliteitssysteem is gemakkelijk te integreren (continu verbeteren)
 • real time data, 24/7 (takt/run time/doorlooptijd)
 • transparantie en standaardisatie maken balancing eenvoudiger
 • Pull systeem (proces start na klantvraag)

  Proces begeleiden, duurzame inzetbaarheid lean concultant
  Systeem -en ontwerpdenken vraagt om een andere manier van kijken naar processen en systemen. De bestaande regels en bestaande wettelijke kaders zijn daarbij nog steeds even relevant en belangrijk, maar de manier waarop verbindingen worden georganiseerd kunnen totaal veranderen. Doel is om de stakeholders uit te dagen te denken in gezamenlijke belangen en doelen. En om dit uiteindelijk vorm te geven in een set regels en werkafspraken. Als er overeenstemming is over de doelstelling van het proces, de waarde toevoegende activiteiten en wie dit uitvoeren, dan dient dit uiteindelijk geformaliseerd te worden in besluiten en vertaald te worden naar bedrijfslogica.

  Een lean consultant weet als geen ander partijen met verschillende doelen en belangen samen te brengen en een “goed gesprek” te begeleiden. Ervaring met “value stream mapping” kan hierbij zeer waardevol zijn. Uiteindelijk wordt de lean toolbox uitgebreid met een “lean samenwerkingsconcept” waarmee de duurzame inzetbaarheid van de lean consultant wordt vergroot. Soms is een interventie van het bestaande systeem wenselijk om te komen tot een (betere) samenwerking. En verandering begint vaak met bewustwording (van het systeem), informatie uitwisseling en de wil om continu te willen verbeteren.